Kritéria-zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

20.dubna 2023  |   Bc. Andrea Illešová  |   238x  |  

MATEŘSKÁ ŠKOLA DUCHCOV, OSECKÁ UL. 1314/106

SMĚRNICE KE STANOVENÍ KRITÉRIÍ PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ


Ředitelka mateřské školy Bc. Andrea Illešová stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

1. Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky. Minimální hranice věku dítěte pro přijetí do MŠ je dosažení tří let do 31.12.2023.

2. Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci) s výjimkou dětí s povinnou předškolní docházkou. Nepřijetí dítěte, které není očkováno, je naplnění povinnosti vyplývající ze zákona.

3. V souladu s ustanovením § 34 a odst. 1 školského zákona jsou přijímány děti, které dosáhnou 5 let do 31.8.2023 anebo jim byl udělen odklad školní docházky, k povinné předškolní docházce.

4. V souladu s ustanovením § 34 odst. 3 školského zákona je přednostně přijato dítě, které dosáhne věku 4 let do 31.8. 2023 a dítě, které dosáhne věku 3 let do 31.8.2023 ze spádového obvodu školy. (město Duchcov) a to do výše povoleného počtu dětí. Při přijetí se postupuje dle věku dítěte od nejstaršího k nejmladšímu.


Pakliže nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem 3. a 4., vychází při přijímání dětí do mateřské školy ředitel/ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke stavu k 1. září 2022. Kritérium

Body

Věk dítěte

2roky

3roky

4roky

za každý den od data narození v předcházejícím školním roce do 31. srpna 2022


0

5

10

*0,0027

Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti školy

15


5. V případě rovnosti bodů může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte a pokud se v mateřské škole již vzdělává sourozenec dítěte.

6. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.Žádosti se přijímají v době zápisu, ředitelka školy rozhoduje do 30 dnů ve správním řízení.

V Duchcově dne: 10.04.2023 Bc. Andrea Illešová, řed. MŠ

Aktuality
Zveřejněno: 11.6.2023
Přerušení provozu MŠ v srpnu 2023

Ředitelka MŠ Bc. Andrea Illešová oznamuje, že na základě vyhlášky č.14/2005 o předškolním vzdělávání § 3, odst.1, a po dohodě se zřizovatelem Města Duchcov, bude přerušen provoz MŠ Osecká, Duchcov v době 01.08.2023 do 31.08. 2023(23 pracovních dní) Náhradní MŠ v době přerušení provozu v naší mateřské škole bude MŠ Velká Okružní.

Zveřejněno: 28.7.2022
Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023

 Mateřská škola Duchcov, Osecká ul. 1314/106, příspěvková organizace


Město Duchcov

Odbor školství a kultury

Ing. Jitka Pajerová


Věc: Hlášení o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání ve šk. roce 2022/2023Oznamuji stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále pak dle prováděcí vyhlášky č.46/2006, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.


Od 1.9.2022 činí výše úplaty za předškolní vzdělávání 400,-Kč měsíčně.V Duchcově dne 21.07.2022 Bc. Andrea Illešová,

ředitelka školy

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Dnes je 24. září 2023
a svátek má Jaromír.

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním s tím souhlasíte.