Platby

23.června 2020  |   Jídelna  |   Bc. Andrea Illešová  |   1054x  |  

Informace o stravném a provozních nákladech uvnitř příspěvku.

Od 01.09.2020 změna způsobu hrazení stravného a provozních nákladů!

Od září přecházíme na nový systém v hrazení stravného a provozních nákladů. Platba bude probíhat následovně:

 • zákonný zástupce se rozhodne, jakým způsobem bude platbu hradit- bankovní převod, pokladnou
 • na začátku školního roku obdrží každý zákonný zástupce svůj vlastní variabilní symbol, který uvede u zadání příkazu k úhradě- příkaz k úhradě vystaví vedoucí stravování- tento bude obsahovat číslo bankovního spojení, variabilní symbol a částku
 • do každého 5. dne je nutné uhradit předepsanou částku na bankovní účet MŠ ( předškolní děti nehradí provozní náklady, proto jejich částka bude vždy nižší)
 • přeplatky se budou odečítat od další předepsané platby na následující měsíc
 • předpis stravného i provozních nákladů bude každý měsíc zveřejněn na nástěnce (šatna Motýlků, nástěnka v chodbě u Berušek)
 • vedoucí stravování vystaví každý měsíc potvrzení s podrobným rozpisem ( přeplatky, nedoplatky, zálohy)
 • platby budou hrazeny vždy na daný měsíc- příkaz k úhradě vám předá zaměstnanec MŠ vždy na začátku kalendářního měsíce (do 5. dne je nutné uhradit)

Číslo bankovního účtu: 2801859201/2010 (Fio banka)

variabilní symbol bude zákonnému zástupci přidělen vedoucí stravování či ředitelkou MŠ- je neměnný, platí po celou dobu docházky dítěte do MŠ.

 • 1. Výše úplaty za předškolní vzdělávání na jedno dítě stanovila ředitelka školy na částku 300,- Kč za jeden kalendářní měsíc.
 • 2. Výše úplaty za předškolní vzdělávání se sníží pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů. Takto stanovená úplata bude zveřejněna na přístupném místě v mateřské škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu MŠ.
 • 3. Osvobozen od úplaty je
 • a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
 • b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
 • c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
 • d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče , pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy

       O prominutí úplaty za předškolní vzdělávání musí zákonný zástupce požádat prostřednictvím formuláře ( vydává ředitelka MŠ)

Aktuality
Zveřejněno: 28.7.2022
Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023

 Mateřská škola Duchcov, Osecká ul. 1314/106, příspěvková organizace


Město Duchcov

Odbor školství a kultury

Ing. Jitka Pajerová


Věc: Hlášení o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání ve šk. roce 2022/2023Oznamuji stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále pak dle prováděcí vyhlášky č.46/2006, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.


Od 1.9.2022 činí výše úplaty za předškolní vzdělávání 400,-Kč měsíčně.V Duchcově dne 21.07.2022 Bc. Andrea Illešová,

ředitelka školy

Zveřejněno: 1.5.2022
Přerušení provozu MŠ v červenci 2022

MATEŘSKÁ ŠKOLA DUCHCOV, OSECKÁ 1314/106Oznámení ředitelky MŠŘeditelka MŠ Bc. Andrea Illešová oznamuje, že na základě vyhlášky č.14/2005 o předškolním vzdělávání § 3, odst.1, a po dohodě se zřizovatelem Města Duchcov, bude přerušen provoz MŠ Osecká, Duchcov v době 01.07.2022 do 31.07. (19 pracovních dní)

Náhradní MŠ v době přerušení provozu v naší mateřské škole bude MŠ Velká Okružní. Do této mateřské školy mají rodiče možnost podat přihlášku po dobu přerušení provozu naší mateřské školy. (v měsíci červenci) V srpnu bude provoz opět zahájen

Žádosti o přijetí dítěte do náhradní mateřské školy budou k vyzvednutí u ředitelky MŠ Osecká od 02.05.2022.

V šatnách budete mít možnost zapsat své děti a jejich docházku v době prázdnin a vyznačíte čerpání vaší dovolené.

V Duchcově dne 25.04.2022 Bc. Andrea Illešová, ředitelka MŠ

Zveřejněno: 8.12.2021
Přerušení provozu MŠ

Dne 8. 12. 21 bude MŠ zavřená z důvodu opravy vodovodního zařízení.

Z důvodu opravy provozní havárie na vodovodním zařízení bude dnes tj. 8.12.2021 od 8:00 hod do cca 14:00 hod přerušena dodávka pitné vody v Duchcově v ulicích Nové sady, V Domkách, Osecká, Březová, U Koupaliště, Fučíkova, Javorová, Alejní, L.Stýbla, J.Moserové, Horská cesta, Rybářská, Jabloňová, Teplická, Bydžovského, Vrchlického a v obci Háj u Duchcova v ulicích Okružní, Závodní, Duchcovská - č.p. viz příloha.


Náhradní zásobování zajištěno cisternou. Za vzniklou situací se svým zákazníkům omlouváme.

Zveřejněno: 19.11.2021
Přerušení provozu MŠ


Zveřejněno: 24.10.2021
Uzavření MŠ 26. 10. 21

Vážení rodiče v úterý 26.10. bude naše Mš uzavřena z provozních důvodů . Odstávka pitné vody. Tento den měl být uskutečněn Strašidelný průvod okolo rybníku Rosputl. Vzhledem k této nenadálé překážce se celý strašidelný den přesouvá na středu 27.10. Připomínám , aby děti přišly ve středu ráno do třídy v kostýmu . Děkujeme za pochopení.

Zveřejněno: 5.9.2021
Bezpečnostní pravidla

Informace k provozu MŠ Duchcov, Osecká ul. 1314/106 ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19

 

Ø  Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy MŠ a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem dýchacích cest( netýká se dětí, pedagogických pracovnic a osob, které se prokáží potvrzením od lékaře, které dokazuje zrušení této povinnosti ze zdravotních důvodů

Ø  Každá osoba , která vstoupí do objektu MŠ je POVINNA si vydezinfikovat ruce dezinfekčním prostředkem s virucidní aktivitou, která je umístěna u vchodových dveří( netýká se dětí!)

Ø  Zákonný zástupce (dále jen ZZ) aktualizuje v den nástupu do MŠ telefonické kontakty

Ø  Onemocnění dítěte ohlašuje ZZ prostřednictvím sms či hovoru jako při běžném režimu

Ø  Důležité informace sleduje ZZ na interní skupině Předškolák na FB nebo na hlavní nástěnce v budově MŠ

Ø  Pedagogické pracovnice sledují zdravotní stav dětí, a v případě zjištění příznaků onemocnění, neprodleně oznámí ředitelce MŠ a kontaktují ZZ

Ø  ZZ se v MŠ zbytečně nezdržují, omezí pobyt v MŠ na dobu nezbytně nutnou

Ø  Děti nepoužívají dezinfekční prostředky, pouze si ruce omývají 20-30 sekund antibakteriálním mýdlem

Ø  Dítě s příznaky onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma, únava, bolest hlavy, nevolnost, střevní potíže…) bude izolováno od ostatních dětí a s určenou dospělou osobou vyčká do příchodu ZZ, který byl telefonicky okamžitě informován a požádán o vyzvednutí dítěte

Ø  V případě, že trpí dítě chronickým onemocněním-alergie atd., je ZZ povinen toto doložit zprávou od lékaře – zpráva alergologa specialisty

Zveřejněno: 23.6.2020
Spuštění nových stránek

Dnes jsme pro vás spustili nové internetové stránky školky.

Zveřejněno: 10.5.2020
Provozním podmínky chodu MŠ
Pokyny a informace k provozním podmínkám chodu MŠ od 11.05.2020.
pokyn_covid- rodice.docx
Velikost: 17kb

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Dnes je 6. června 2023
a svátek má Norbert.

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním s tím souhlasíte.